TRUE Zero Waste

TRUE (Total Resource Use and Efficiency) Zero-Waste Certification

TRUE (Total Resource Use and Efficiency) Sıfır Atık sertifikası, tesisler tarafından, sıfır atık hedeflerini tanımlamak, takip etmek ve hedefe ulaşmak için kullanılırken, toplum sağlığına katkıda bulunmayı ve karbon ayakizinin azaltılmasını amaçlar.

Sıfır atık, kişilerin yaşam tarzını değiştiren, çöpe giden atıkların başkası için kaynak olmasını benimseyen, etik, ekonomik, etkili ve vizyoner bir hedeftir. Sıfır atık, ürünlerin toksisite oranının azaltma, atıkları kaynağa çevirme ve yakma(incineration) veya toprağa gömmekten(landfill)’dan kaçınma için, süreçlerin sistematik olarak kurgulanmasını kapsar. Sıfır atık politikasını uygulamak, suya, toprağa veya havaya salınan tüm deşarjları ve insan, hayvan ve gezegen için zararlı olan uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefler. (Kaynak: Zero Waste International Alliance)

TRUE(Total Resource Use and Efficiency) Sertifikası, yeşil şirketlerin performans ve pratiklerini bağımsız olarak küresel çapta tanımlayan Green Business Certification Inc. (GBCI)  tarafından oluşturulmuştur. 2008’de kurulan GBCI, yeşil işletmeler ve sürdürülebilirlik endüstrisinde LEED, PEER, WELL, SITES, GRESB, Parksmart ve TRUE gibi sertifikaların tek değerlendirme yetkilisidir. Birçok sertifikasyon standardının yanında GBCI, küresel rekabet, gelişmiş çevresel performans ve insan sağlığına katkıyı, yeşil işletme pratiklerinde benimsetmeye çalışmaktadır.. TRUE Sıfır Atık Sertifikası programına dahil olan şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet daireleri ve okulların hedefleri tüm evsel tipteki katı atıklarını,  yakma veya toprağa gömme gibi bertaraf yöntemlerinden uzak tutup, kaynakların geri kazanımına odaklanmaktadır. Tesisler, TRUE Sıfır Atık puanlama sistemindeki minimum 31 krediyi tamamlayarak ve programa dahil olmanın 7 gerekliliğini karşılayarak sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Başvuru için gerekli kriterler;

TRUE Sıfır Atık Sertifikasına başvuru yapmak ve sertifika almaya hak kazanmak için aşağıdaki 7 kriter karşılanmalıdır;

 • Başvuru yapacak kurumun halihazırda bir sıfır atık politikası bulunması
 • Kurumun son 12 ayda evsel tipteki atıklarının en az %90’ını toprağa gömme(landfill), yakma (incineration, waste-to-energy) ve doğaya bırakma yöntemlerinden ayrıştırmış olması. *Reduce(Azaltma), Reuse(Tekrar kullanım), Recycle(Geri dönüştürme), Kompostlama veya doğada tekrar değerlendirmek için kullanmak ayrıştırma sınıfına girmektedir.
 • Kurumun tüm ulusal atık yönetimi ve geri dönüşüm yasa ve regülasyonlarına uyumlu olması. Atıklarını biriktirme ve işlemeyle birlikte tüm gerekli izinlerinin bulunması
 • Kurumun en az 1 yıllık, tonaj ve atık tipi bazında ayrıştırılmış atık verilerinin bulunması
 • Tesisten çıkan hiçbir materyalin %10 kontaminasyon oranını geçmemesi
 • Sertifikasyonu geçerli tutmak için, 12 aylık atık ayrıştırma verileninin yıllık olarak GBCI’ye beyan edilmesi
 • Sıfır Atık konusu gündeminde olan diğer girişimlere yol göstermesi için, sertifikasyon sonrası GBCI websitesinde yayınlanma üzere bir “case study” oluşturulması

 

Kategoriler & Puanlar;

Categories (Kategoriler)Points (Puanlar)
Redesign(Yeniden tasarlama)4
Reduce(Kaynakta azaltma)7
Reuse(Yeniden kullanım)7
Compost (Re-Earth)(Kompostlama)7
Recycle(Geri dönüştürme)3
Zero Waste Reporting(Sıfır atık raporlaması)4
Diversion (Minimum 90%)(Ayrıştırma)5
Zero Waste Purchasing(Sıfır atıklı satın alma)9
Leadership(Yönetim)6
Training(Eğitimler)8
Zero Waste Analysis(Sıfır atık analizi)5
Upstream Management(Tedarikçi yönetimi)4
Hazardous Waste Prevention(Tehlikeli atıkları önleme)5
Closed Loop System(Kapalı döngü sistemi)4
Innovation(İnovasyon)3
Total(Toplam)81

 

Sertifika seviyeleri;

TRUE Sıfır Atık Sertifikası almaya hak kazanabilmek için en az 31 puan hak edilmelidir. Sertifika ve puantaj kırılımı aşağıdadır:

Certification(Sertifikasyon)Point Range(Puan aralığı)
Certified (Temel sertifika)31 – 37 Points
Silver (Gümüş sertifika)38 – 45 Points
Gold (Altın sertifika)46 – 63 Points
Platinum (Platin sertifika)64 – 81 Points

TRUE Sıfır Atık Sertifikasının gerektirdiklerini uygulamak, kaynaklarını ve operasyonlarını daha verimli kılmak isteyen kurumlara aşağıdaki faydaları sağlar:

 • İnsan sağlığını ve ekosistemimizi tehdit eden, hava, su ve toprak kirliliğinin önüne geçilmesi
 • Maliyet tasarrufu
 • Kaynakta azaltma ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını teşvik ederek ekolojik ayakizinin azaltılması
 • Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için, çevreyi koruma, maliyet azaltma, yeni pazarların oluşması ve iş imkanları yaratılması konusunda öncü konuma gelinmesi
 • Tüm çalışanların sıfır atık konusunda bilinçlendirilmesi, tedarikçi ve iş ortaklarıyla tüm ilişkilerin sıfır atık konseptine göre kurgulanması
 • Kurumun, yerel ve küresel topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincini gösterebilmesi
 
Ayrıntılı bilgi için; http://true.gbci.org adresini ziyaret edebilir veya info@alalea.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.